۱. اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.

2. چه کسانی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد هستند؟

الف ـ بر اساس ماده 95 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب و کار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می کنند مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند.

ب ـ طبق ماده 110 ق م م کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند و تشکل های قانونی که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط می باشند و اتحادیه های صنفی،بر اساس قانون مکلفند برای هرسال مالی ترازنامه و سود و زیان و سایراطلاعات مندرج درفرم اظهارنامه را تهیه و به سازمان امورمالیاتی تحویل دهند.

3.برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه مدارک و اطلاعاتی نیاز داریم؟

برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مدارک و اطلاعات زیر مورد نیاز است:

.1صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول بر حسب مورد

.2صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

.3مبلغ درآمد و فروش و ارایه خدمات داخلی وخارجی به تفکیک و بر اساس اینتاکد معرفی شده در سامانه ثبت نام مودیان

.4گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی(ریالی ) وسایر کالاها

.5صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی،بازرگانی

.6صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری

.7مانده سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیلات سنواتی

.8شماره ثبت دفاتر قانونی وکد رهگیری برای اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی گروه اول

.9گردش حسابهای بانکی شامل مانده اول دوره ،گردش بدهکار دوره و گردش بستکار دوره و مانده آخر دوره 

.10مبلغ مالیات های پرداخت شده

.11نام کاربری ،رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی ومجوز فعالیت

.12اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی

.13اطلاعات فروش سال قبل ودرصد افزایش در سال جاری

.14محاسبه مالیات و عدد مابه التفاوت مالیات های ابرازی با قطعی شده سالهای قبل 

4. چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی 6 نوع فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد و یک نوع فرم تبصره ماده 100 ق م م تهیه و در دسترس قرارگرفته است.

1.اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه ها مفصل تر است.

2.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق ماده 100 ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م،انفرادی و مشارکتی 

.3اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق ماده 100ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م،انفرادی و مشارکتی  

4.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق ماده 100 ق م م و آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م، انفرادی و مشارکتی

5.فرم مخصوص تبصره ماده 100 ق م م مخصوص مشمولانی که الزامی به ارسال اظهارنامه مالیاتی ندارند

6.اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده 57و80 ق م م

7.اظهارنامه انحلال طبق ماده 114 و116ق م م

5. مودیان،اظهارنامه مالیاتی عملکرد را از کجا باید تهیه کنند؟

مودیان مالیاتی بر درآمد برای تهیه اظهارنامه مالیاتی عملکرد می بایست به سایت طرح جامع مالیاتی

با نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه و یا سایت www.intamedia.ir از قسمت اظهارنامه های مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز خود را انتخاب وارد پنل کاربردی خود شده و اقدام به تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن کند.

نکته : هم اکنون اشخاصی امکان ارسال اظهارنامه از طریق اینترنت را دارند که در نظام مالیاتی ایران ثبت نام کرده  و دارای نام کاربری و رمز عبور وضعیت گام 4 باشند.

6. عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

در صورتی که شرکتها و موسسات ،تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی زیر خواهند شد:

.1طبق ماده 192 ق م م جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای شرکتها و اشخاص حقیقی 30% نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش و طبق ماده 201 هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکي که برای تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازا تهای مقرر در این قانون ازکلية معافي تها و بخشودگي های قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد.

2.طبق بند ت ماده 132ق م م شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه هاي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

.3طبق ماده 97 ق م م درصورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. درصورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

7. همین امروز می‌خواهم اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنم. چگونه این کار را انجام دهم؟

همین الان به سایت طرح جامع مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه کنید و وارد سامانه اظهارنامه مالیاتی شوید و پس از آن مراحل زیر را اجرا کنید.

1.ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی عملکرد

2.مطالعه راهنمای تکمیل اظهارنامه

3.واردکردن نام کاربری و رمز عبور وکد امنیتی برای عملیاتی شدن اظهارنامه مالیاتی

4.پاسخ به سوالات صفحه اطلاعات اختصاصی اظهارنامه  

5.واردکردن اطلاعات حسابداری در اظهارنامه مالیاتی

6.درج و تکمیل صفحه ( ترازنامه) اظهارنامه مالیاتی

7.درج و تکمیل صفحه مربوط به (سود وزیان) اظهارنامه مالیاتی

8.رفع مغایرت اختلاف ترازنامه در صورت وجود

9.تکمیل صفحه مربوط به محاسبه مالیات و درج اقلام معاف و تعیین مالیات ابرازی برای اشخاص مشمول مالیات

10.تکمیل صفحه آخر اظهارنامه اشخاص حقوقی مربوط به مسئولیت تهیه کننده اظهارنامه و مسئول مالی و حسابرسان و بستن اظهارنامه

11.بررسی اظهارنامه  و تطبیق مبلغ درآمد مندرج با اظهارنامه ارزش افزوده وگزارش فصلی جهت ارسال به اداره امور مالیاتی

12.اقدام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ،حقوقی و اخذ کد رهگیری

13.تهیه نسخه چاپی اظهارنامه پس از ارسال

14.بایگانی اسناد و مدارک و آماده شدن برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ارسالی

 

این مطالب را از دست ندهید
راه های ارتباطی

آدرس : شیراز، بلوار شهید بهشتی، بعد از چهار راه سیاحتگر، نبش کوچه 35، ساختمان پارس، طبقه 2، واحد 4

شماره تماس : 09195276634 - 07138381273

خدمات مالی و حسابداری در شیراز
  • انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و صنعتی
  • ثبت و اطلاح اسناد حسابداری
  • نظارت و کنترل حساب ها به صورت مدام
  • تهیه تراز های حسابداری و ارائه گزارش های مالی و محاسباتی
  • انجام محاسبات حقوق و دستمزد به صورت ماهانه
  • اجرای عملیات بستن حساب و ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه